GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Ella Mae Cosmetics.

Een dochtermerk van:

E-commerce Performance BV

Mercuriusweg 98, ‘s-Gravenhage, 2516AW

Bedrijfsnummer 77789377

Op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar E-Commerce Performance BV. Deze laatste biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten beschikbaar voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen hierin uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, treedt u toe tot onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Bepalingen en voorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die de Site doorbladeren, die verkopers, klanten, handelaren en/of content contribuanten zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt, dient u de website niet te bezoeken of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze shop worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website nadat wijzigingen zijn geplaatst, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u bij het gebruik van de Dienst de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te ontzeggen.

U begrijpt dat uw Inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet uw enige informatiebron zijn om beslissingen te nemen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen.

 

 

Wettelijke informatie

 Presentatie van de site.

In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.Ellamae.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Deze website wordt beheerd door Ella Mae Cosmetics.

Een dochtermerk van:

E-commerce Performance BV

Mercuriusweg 98, ‘s-Gravenhage, 2516AW

Bedrijfsnummer 77789377

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.ellamae.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de website ellamae.com worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. Ella Mae kan echter besluiten deze te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval Ella Mae zich inspant om de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie.

De site www.ellamae.fr wordt regelmatig door Ella Mae bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten.

De website www.ellamae.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Ella Mae streeft ernaar op de site www.ellamae.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de bijwerking, ongeacht of deze door haarzelf zijn veroorzaakt of door de derde partners die haar deze informatie verstrekken.

3 Alle informatie op de website www.ellamae.com wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.ellamae.com niet exhaustief. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werd gezet.

Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

Intellectuele eigendom en namaak.

Ella Mae is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van : Ella Mae.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Beperking van de aansprakelijkheid.

Ella mae kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.ellamae.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Ella Mae kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bedrijfsschade of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.Ellamae.com.

Interactieve zones (mogelijkheid tot het stellen van vragen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Ella Mae behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle in deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Ella Mae zich eveneens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto, enz.).

PRIVACY STATEMENT

DEEL 1 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, waardoor wij meer details kunnen verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te controleren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor uitsluitend dat doel.

Als wij u vragen om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken voor een andere reden, zoals voor marketingdoeleinden, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of zullen wij u de gelegenheid geven om dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van gedachten verandert en niet langer toestaat dat wij contact met u opnemen, uw gegevens verzamelen of deze openbaar maken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via customercare@ellamae.com of per post via: Ella Mae 2 rue Le Corbusier, Goussainville, J, 95190, Frankrijk.

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze verkoop- en gebruiksvoorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 – SHOPIFY

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij u onze diensten en producten kunnen verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Shopify en in de algemene applicatie van Shopify. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die beschermd wordt door een firewall.

Betaling:

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, slaat Shopify in dit geval uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te ronden. Zodra uw bestelling is afgerond, wordt de informatie over de aankooptransactie verwijderd.

Alle gateways voor directe betalingen zijn PCI-DSS compliant, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De PCI-DSS vereisten garanderen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.

Zie voor meer informatie de Shopify Gebruiksvoorwaarden hier of het Privacybeleid hier.

ARTIKEL 5 – DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen verzamelen, gebruiken en onthullen de derde partijen die wij gebruiken uw gegevens alleen voor zover dat nodig is om de diensten die zij aan ons verlenen uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Met betrekking tot deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u begrijpt hoe zij uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

Houd er rekening mee dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit om door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een externe leverancier nodig zijn, kunnen uw gegevens vallen onder de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw gegevens die worden gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt onder de wetten van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze winkelsite verlaat of uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway, sommige van deze instanties kunnen uw informatie openbaar worden gemaakt.

RETOURNEREN

Ons beleid is 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen wij u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten en de verpakkingen moeten compleet zijn.

Voor een retourzending dient u ons een kassabon of aankoopbewijs te overleggen.

Terugbetalingen (indien van toepassing)

Zodra we het geretourneerde artikel hebben ontvangen en gecontroleerd, sturen we je een e-mail om te bevestigen dat we het hebben ontvangen. We zullen je ook informeren over onze beslissing om je verzoek goed of af te keuren.

Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt je terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een aantal dagen automatisch een tegoed op je creditcard of oorspronkelijke betaalwijze bijgeschreven.

Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)

Als u uw terugbetaling nog niet hebt ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.

Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, aangezien er een vertraging kan optreden voordat uw terugbetaling officieel wordt geboekt.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak een verwerkingstijd nodig voordat een terugbetaling wordt geboekt.

Als je na al deze stappen nog steeds geen terugbetaling hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via customercare@ellamae.com.

Uitverkoopartikelen (indien van toepassing)

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Uitverkoopartikelen kunnen helaas niet worden terugbetaald.

Ruilen (indien van toepassing)

Wij vervangen een artikel alleen als het defect of beschadigd is. Als u het in dat geval wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur dan een e-mail naar support@ellamae.com: 2 rue le Corbusier 95190 Goussainville.

Geschenken

Als het geretourneerde artikel op het moment van aankoop als geschenk is aangemerkt en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u een cadeaubon ter waarde van de waarde van uw retourzending. Zodra wij het geretourneerde artikel hebben ontvangen, wordt een cadeaubon naar u opgestuurd.

Als het artikel op het moment van aankoop niet als geschenk werd aangemerkt, of als de cadeaugever het artikel eerst wilde ontvangen en het later aan jou wilde geven, sturen we een terugbetaling naar de cadeaugever en weten zij dat je het artikel hebt teruggestuurd.

Verzending

Om een product terug te sturen, moet u het per post sturen naar: rue le Corbusier 95190 goussainville, FRANKRIJK.

U betaalt zelf de verzendkosten om het artikel terug te sturen. De verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de verzendkosten in mindering gebracht op de terugbetaling.

Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die nodig is om uw omgeruilde product te ontvangen variëren.

Als u een artikel van meer dan 75 euro verzendt, kunt u overwegen een bezorgdienst te gebruiken waarmee u de zending kunt volgen of een bezorgingsverzekering kunt afsluiten. Wij garanderen niet dat wij het door u geretourneerde artikel zullen ontvangen.

Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Ella Mae Cosmetics.

Een dochtermerk van:

E-commerce Performance BV

Amstelhof 19, ‘s-Gravenhage, 2515XR

Bedrijfsnummer 77789377

BTW: NL 861145732B01

Op deze site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar E-Commerce Performance BV. Deze laatste biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten beschikbaar voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen hierin uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, treedt u in onze “Dienst” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Bepalingen en voorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze Site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die de Site doorbladeren, die verkopers, klanten, handelaren en/of content contribuanten zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt, dient u de website niet te bezoeken of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze shop worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website nadat wijzigingen zijn geplaatst, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE SHOP

Door deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u bij het gebruik van de Dienst de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk of schending van deze Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de diensten op elk moment en om welke reden dan ook te ontzeggen.

U begrijpt dat uw Inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit omvat (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot of contact op de website, via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes zijn voor uw gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de op deze site beschikbare informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. De inhoud van deze site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet uw enige bron van informatie zijn om beslissingen te nemen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen.

Contact gegevens

support@ellamae.com

Deze website wordt beheerd door Ella Mae Cosmetics.

Een dochtermerk van:

E-commerce Performance BV

Amstelhof 19, ‘s-Gravenhage, 2515XR

Bedrijfsnummer 77789377

BTW: NL 861145732B01.